Xác định phần thực – phần ảo của số phức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định phần thực – phần ảo của số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Xác định phần thực – phần ảo của số phức:
Phương pháp giải. Số phức z = a + bi với a, b thuộc R có a là phần thực, b là phần ảo. Ví dụ 3. Xác định phần thực, phần ảo của các số phức. Lời giải. Số phức z = 2 + 3i có phần thực a = 2 và phần ảo b = 3. Số phức z = 2i – 4 có phần thực a = -4 và phần ảo b = 2. Số phức z = 3 có phần thực a = 3 và phần ảo b = 0. Số phức z = 15% có phần thực a = 0 và phần ảo b = 15.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Xác định phần thực, phần ảo của các số phức.