Xác định pH của dung dịch sau khi trộn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xác định pH của dung dịch sau khi trộn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Xác định pH của dung dịch sau khi trộn:
Dạng 6.1.1: Xác định pH của dung dịch sau khi trộn các dung dịch không xảy ra phản ứng Do không xảy ra phản ứng nên trước khi trộn sau khi trộn hoặc trước khi trộn sau khi trộn.
Dạng 6.1.2: Xác định pH của dung dịch sau khi trộn dung dịch axit với dung dịch kiềm. Tính n trước khi trộn. So sánh n và n trước khi trộn để biết hay OH còn dư. Tìm [H+] hoặc [OH-] còn dư sau khi trộn pH. Ví dụ 1: Trộn 100ml dung dịch HNO3 0,02M với 150ml dung dịch NaOH 0,01M. Tính pH của dung dịch thu được. Hướng dẫn giải: Khi trộn HNO3 với NaOH xảy ra phản ứng giữa hai ion H+ và OH-.
Ví dụ 2: Trộn 100ml dung dịch H2SO4 0,15M với 200ml dung dịch KOH 0,18M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X.
Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch thu được sau khi trộn 80ml dung dịch H2SO4 0,25M với 120ml dung dịch NaOH 0,3M.
Ví dụ 4: Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 20ml Ba(OH)2 0,2M với 80ml HCl 0,3M.
Ví dụ 5: Trộn dung dịch HCl 0,04M với dung dịch NaOH 0,06M với tỉ lệ thể tích là 1:1 được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X.
Ví dụ 6: Dung dịch A chứa Ba(OH)2 có pH = 12. Dung dịch B chứa HCl có pH = 1. a) Tính nồng độ mol của dung dịch A và dung dịch B. b) Trộn 2 lít dung dịch A với 0,5 lít dung dịch B. Xác định nồng độ mol các ion có trong dung dịch thu được và tìm pH của dung dịch mới này.
Ví dụ 7: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. Tính pH của dung dịch thu được (trích đề thi đại học khối A năm 2004).
Ví dụ 8: Trộn 200ml dung dịch NaOH 0,2M với 200ml dung dịch HNO3 0,4M được dung dịch X. a) Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch X b) Tính pH và xác định môi trường của dung dịch X c) Tính thể tích của dung dịch KOH 0,5M cần để trung hòa dung dịch X.
Dạng 6.1.3: Xác định pH của dung dịch sau khi pha loãng với H2O. Khi pha loãng thì không có phản ứng xảy ra nên số mol axit hoặc số mol kiềm không đổi. Nếu đề cho pha loãng dung dịch axit thì tính n trước khi pha loãng và sau khi pha loãng rồi dựa vào n trước khi pha loãng n sau khi pha loãng để tính tiếp. Nếu đề cho pha loãng dung dịch kiềm thì tính n trước khi pha loãng và sau khi pha loãng rồi dựa vào n trước khi pha loãng n sau khi pha loãng để tính tiếp. (Lưu ý: đối với dung dịch kiềm, ta nên tính [OH-] theo pOH).
Ví dụ 1: Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4. Hướng dẫn giải Gọi V1 V2 lần lượt là thể tích dung dịch HCl có pH = 3, pH = 4. Vậy cần pha loãng axit 10 lần.
Ví dụ 2: Dung dịch HCl có pH = 2. Cần pha loãng dung dịch axit này bao nhiêu lần để thu được dung dịch axit mới có pH = 4? Hướng dẫn giải Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích dung dịch HCl có pH = 3, pH = 4. Vậy cần pha loãng axit 100 lần.
Ví dụ 3: Dung dịch NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để thu được dung dịch NaOH mới có pH = 11.