Xác định công thức phân tử dựa vào phản ứng đốt cháy anđehit và xeton

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xác định công thức phân tử dựa vào phản ứng đốt cháy anđehit và xeton, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Xác định công thức phân tử dựa vào phản ứng đốt cháy anđehit và xeton:
Chủ đề 6 Dựa vào phản ứng đốt cháy anđehit và xeton 23. Có 2 chất hữu cơ no mạch hở A, B cùng chứa C, H, O. a) Cho vào bình kín 0,01 mol chất lỏng A và lượng khí oxi vừa đủ để đốt cháy hết A. Sau khi đốt cháy hoàn toàn, thấy số mol khí giảm 0,01 mol so với số mol trước phản ứng. Xác định công thức phân tử của A, biết rằng A chứa một nguyên tử oxi. b) Bằng dung dịch fehling, oxi hóa 3,48 gam A thành axit C. Toàn bộ lượng C tạo thành được trộn với B theo tỷ lệ nC : B = 2 : 1. Để trung hòa hỗn hợp thu được phải dùng hết 25,42ml dung dịch NaOH 16% (d = 1,18g/ml). Xác định công thức cấu tạo của A, B biết rằng B không bị thủy phân.
Giải: Do đầu bài cho trong phân tử A có một nguyên tử oxi nên z = 1. Như vậy số mol NaOH còn lại tác dụng với chất B, vậy chất B là axit, theo đầu bài trộn chất C và B theo tỉ lệ số mol là 2 : 1, số mol chất C là 0,06 mol, số mol chất B là 0,03 mol. B + NaOH theo tỉ lệ 1 : 2 vậy trong B có hai nhóm –COOH, B không bị thủy phân, B không thể là este, B chỉ là axit.