Xác định công thức phân tử của oxit sắt

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định công thức phân tử của oxit sắt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Xác định công thức phân tử của oxit sắt:
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA OXIT SẮT. Để xác định công thức oxit sắt ta dựa vào các phản ứng.
Ví dụ 1: Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12g kết tủa. Vậy công thức của sắt oxit là.
Ví dụ 2: Hoà tan hoàn toàn 0,02 mol oxit sắt vào 200ml dung dịch HCl 0,3M. Lượng axit dư được trung hoà bởi 200ml KOH 0,1M. Vậy oxit sắt có công thức là.
Ví dụ 3: Khử hoàn toàn m gam oxit MgO, cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MgO, là?
Ví dụ 4: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là.
Ví dụ 5: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A.