Xác định chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa – toán về chất béo

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa – toán về chất béo, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Xác định chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa – toán về chất béo:
Xác định chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa – Toán về chất béo. Chỉ số axit là số m(g) KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Chỉ số xà phòng hóa là số m(g) KOH cần để xà phòng hóa và trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Chỉ số xà phòng hóa = chỉ số axit + chỉ số este hóa. Chỉ số iot là số gam iot có thể kết hợp với 100 gam chất béo. Ví dụ 1: Để trung hòa hết lượng axit tự do có trong 5,6(g) chất béo, người ta dùng hết 6 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo là: Để trung hòa axit béo tự do có trong 5,6(g) chất béo cần 33,6(mg) KOH. Vậy: Để trung hòa axit béo tự do có trong 1(g) chất béo cần 33,6 : 5,6 = 6(mg) KOHv chỉ số axit bằng 68.
Ví dụ 2: Để trung hòa hết 4(g) chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần một lượng NaOH là: Hướng dẫn giải: Chỉ số axit bằng 7, nghĩa là: Để trung hòa axit béo tự do có trong 1(g) chất béo cần 7(mg) KOH. Vậy: Để trung hòa axit béo tự do có trong 4(g) chất béo cần 4.7= 28(mg) KOH. = nkoH = 012 = 5.10-4 mol. Vì phản ứng trung hòa của KOH có tỉ lệ mol cũng bằng tỉ lệ mol của 20 NaOH nên: nNaOH cần = n(OH cần = 5.10^^ mol = mNaOH cần = 5.10^.40 = 0,02 (g). Ví dụ 3: Chất béo X có chỉ số axit = 10. Vậy thể tích dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa hết axit có trong 5,6 gam X là. Hướng dẫn giải: Số mg KOH cần trung hòa hết axit trong 5,6g là.
Ví dụ 4: Khi xà phòng hóa hoàn toàn 2,52(g) chất béo cần 90ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số xà phòng hóa của chất béo là: Hướng dẫn giải: Ta có: nóOH = 0,09.0,1 = 0,002 mol > mkoH = 0,009.56 = 0,504 g = 504 mg Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,52(g) chất béo cần 504 (mg) KOH. Vậy: Để xà phòng hóa hoàn toàn 1(g) chất béo cần 504 : 2,52 = 200 (mg) KOH. Chỉ số xà phòng hóa bằng 2008. Ví dụ 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là.