Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng:
Tốc độ truyền sóng (v): là quãng đường x sóng truyền được trong thời gian t. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Tần số sóng (f): là tần số dao động của mỗi điểm khi sóng truyền qua, cũng là tần số nguồn gây ra sóng. Tần số sóng không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. Bước sóng (λ): là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì, là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha trên phương truyền sóng.
Ví dụ 1: Một người ngồi ở biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 10 m. Ngoài ra người đó đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 76 s. a. Tính chu kì dao động của nước biển. b. Tính tốc độ truyền của nước biển. Ví dụ 2: Một người quan sát trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp bằng 90 cm và có 7 đỉnh sóng liên tiếp qua trước mặt anh ta trong 9 s. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.
Ví dụ 5: Tại một điểm trên mặt một chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm là 0,5 m. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng. Ví dụ 14: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u Acos20 t = π (cm). Trong khoảng thời gian 2 giây sóng truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng.