Viết phương trình phản ứng biểu diễn biến hóa và điều chế

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình phản ứng biểu diễn biến hóa và điều chế, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình phản ứng biểu diễn biến hóa và điều chế:
Chủ đề 2 Viết phương trình phản ứng biểu diễn biến hóa và điều chế 5. – Khi cracking butan tạo ra hỗn hợp gồm parafin và olefin. Trong đó có hai chất A, B. Tỉ khối của B so với A là 1,5. Tìm công thức A và B. – Từ A viết phương trình chuyển hóa theo sơ đồ sau. – Viết công thức tổng quát của các chất thuộc dãy đồng đẳng A2, A3, A5. Biết rằng các hợp chất đều là đa chức.
6. Cho sơ đồ biến hóa. Hãy tìm các chất A, B, C, E, R, D, M? Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ đó. Biết A chứa hai nguyên tử C. (Đề thi tuyển sinh vào các trường Đại học). 7. a) Viết phương trình biểu diễn biến hóa sau: (1) Tinh bột + glucozơ – ancol etylic + etyl clorua + etilen etylen glicol → axit oxalic kali oxalat. (2) Pentan etilen etanol axit etanoic (CH3COOH) + canxi axetat axeton → propanol-2 → propilen → alyl clorua → ancol alylic → 2,3-dibrom propanol-1 → glixerol.
b) Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau (các chất viết dưới dạng công thức cấu tạo). Cho biết chất ứng với công thức phân tử C5H10O là một ancol bậc ba, mạch hở. (Trích đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2003 khối A) 8. a) Hãy điều chế etyl isopropyl ete từ ancol tương ứng. Những sản phẩm phụ nào thường kèm theo quá trình điều chế này. Viết các phương trình phản ứng điều chế chúng. b) Viết các phản ứng biến đổi ancol etylic thành ancol isopropylic.
Gợi ý: Dùng phản ứng tăng mạch C; cracking giảm mạch C; quy tắc Macconhicop. 9. Từ metan và các chất vô cơ; xúc tác thích hợp, viết các phương trình phản ứng điều chế: a) Ancol etylic. b) Este etylen glicol diaxetat. (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Văn Lang năm 1998). 10. Nêu nguyên tắc chung để chuyển ancol bậc nhất thành ancol bậc hai, ancol bậc hai thành ancol bậc ba. Cho ví dụ minh họa.
Giải: Tách nước theo quy tắc Zaixep. – Cộng nước theo quy tắc Macconhicop. 11. Từ tinh bột viết phương trình phản ứng điều chế ancol etylic, ancol metylic, etylen glicol, cao su Buna. 12. a) Viết phương trình phản ứng thủy phân các đồng phân của C3H5Br3 trong môi trường kiềm dư? Sản phẩm này thuộc loại đơn chức, đa chức, tạp chức. b) Từ axit axetic và ancol tương ứng cần thiết, viết phương trình phản ứng điều chế isopropyl axetat, isobutyl axetat, isopentyl axetat.
13. a) Hoàn tất sơ đồ chuyển hóa b) Viết phương trình phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên ứng với nhiều phương trình phản ứng). (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Ngoại thương năm 1998). 14. a) Từ metan cùng với các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, viết các phương trình phản ứng điều chế ancol metylic, ancol etylic, etylen glicol và ancol isopropylic. (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1998). b) (1) Viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) thực hiện dãy chuyển hóa sau: Cho biết E là ancol etylic và H là polime. (2) Viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) chuyển hóa axetilen thành axit picric (2,4,6-trinitrophenol). (Trích đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2003 khối B).
15. Cho một ancol no X, khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol đó cần vừa đủ 3,5mol O2. Hãy xác định công thức cấu tạo của X. Từ n-butan và các chất vô cơ cần thiết viết các phương trình phản ứng điều chế X. Giải Gọi công thức phân tử của ancol X là CnH2n+2-a(OH)2 Trong đó: n = 1, nguyên; a n. Phương trình phản ứng đốt cháy X: 2 Theo đầu bài và theo phương trình phản ứng trên: Cặp nghiệm thích hợp là n = 3; a = 3. Công thức phân tử của X: C3H5(OH)3 (glixerol) Công thức cấu tạo của X.