Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và phương trình ion rút gọn:
Ví dụ 1: Trộn lẫn những cặp dung dịch sau đây, cho biết trường hợp nào có phản ứng xảy ra, viết phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ và rút gọn của phản ứng đó: a) CaCl2 + AgNO3 b) KNO3 + Ba(OH)2 c) Fe2(SO4)3 + KOH d) Na2SO3 + HCl e) BaCl2 + H2SO4 f) Al(NO3)3 + CuSO4 g) FeS + HCl h) Al(OH)3 + NaOH Hướng dẫn giải: Không phản ứng vì không tạo chất chất điện li yếu. Ví dụ 2: Trường hợp nào xảy ra phản ứng khi trộn lẫn từng cặp dung dịch sau. Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử và dạng ion rút gọn.
Ví dụ 3: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau đây. Ví dụ 10: Dung dịch X có chứa các ion. Viết phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion khi: a) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl. b) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.
Ví dụ 11: Cho những ion sau đây. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau, viết phương trình ion để minh họa. Ví dụ 12: Cho dung dịch X chứa các ion Ba2+, HCO3-, Mg2+ vào dung dịch Y chứa các ion OH-, SO42-, CO32-. Viết các phương trình ion xảy ra.