Viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cho trước

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cho trước, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm cho trước:
Phương pháp giải. Phương trình đường thẳng đi qua điểm A hoặc B và có véc-tơ chỉ phương AB hoặc véc-tơ cùng phương với AD. Ví dụ 5. Trong không gian Omg, viết phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm A(1; 2; -3) và B(3; -1; 1). Ta có AB = (2; -3; 4) nên phương trình chính tắc là Y – 2.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 5. Trong không gian Oxyz, viết phương trình tham số đường thẳng đi qua hai điểm O và M(1; 2; 3) (Với O là gốc tọa độ). Đường thẳng đi qua O(0, 0, 0) và có véc-tơ chỉ phương OM = (1; 2; 3) nên phương trình tham số là x = t. Bài 6. Trong không gian Oxyz, cho A(2; 0; 0), B(0; 3; 0) và C(0; 0; -4). Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và trọng tâm G của tam giác ABC. C là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó đường thẳng đi qua điểm O(0; 0; 0) và có véc-tơ chỉ phương trình tham số là t = -1.