Viết công thức cấu tạo các đồng phân là dẫn xuất halogen, ancol và ete

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết công thức cấu tạo các đồng phân là dẫn xuất halogen, ancol và ete, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Viết công thức cấu tạo các đồng phân là dẫn xuất halogen, ancol và ete:
Phương pháp: Sử dụng công thức tính độ bất bão hoà (A) để xác định tổng số liên kết T + vòng trong phân tử CxHyOz. A = (2x + 2 – y)/2 – Viết các đồng phân nhóm chức và đồng phân vị trí (nhóm chức, nối đôi, nổi ba, nhánh, …) – Lưu ý các trường hợp kém bền của ancol. Trường hợp trên một cacbon mang 2 hoặc 3 nhóm –OH hoặc nhóm –OH gắn trên nguyên tử cacbon của nối đôi thì ancol sẽ không bền và bị chuyển vị. a) Trường hợp 1: Tạo thành anđehit b) Trường hợp 2: Tạo thành xeton c) Trường hợp 3: Tạo thành axit cacboxylic.
Ví dụ 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân mạch hở, không nhánh có công thức phân tử C5H11Cl và C5H12O. Giải: 1-clopentan; 2-clopentan; 3-clopentan; Pentanol; Pentan-2-ol; Pentan-3-ol; Metylbutylete; Etylpropylete. Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, O) cần dùng vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc), sinh ra 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. a) Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X. b) Cho a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2. Viết công thức cấu tạo thoả mãn điều kiện trên của X. Giải: a) Công thức của X là C4H8O2 b) a mol X tác dụng hết với Na, sinh ra a mol H2 nên X có hai nhóm OH.
Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol X, sinh ra 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. Gọi tên. Ví dụ 3: Ancol thơm X có chứa 78,688%C, 8,196%H, còn lại là oxi. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của X. Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm hai ancol (cùng số nguyên tử cacbon), sinh ra 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X.