Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất:
Để vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b, ta tìm hai điểm phân biệt mà đồ thị đi qua. Sau đó vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm đó. Thông thường ta chọn hai điểm (0; b) và (-2; 0). Đặc biệt: Đồ thị của hàm số hằng y = b là một đường thẳng vuông góc và cắt trục tung tại điểm (0; b).
BÀI TẬP DẠNG 1. Ví dụ 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = 30 – 4. Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm (0; -4). Ví dụ 2. Vẽ đồ thị của hàm số 9 – X. Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm (0; 2) và (3; 0). Ví dụ 3. Vẽ đồ thị của hàm số y = 2a. Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm (0; 0) và (1; V2).
Ví dụ 4. Vẽ đồ thị của hàm số y = -3. Đồ thị hàm số đã cho vuông góc với trục tung tại điểm (0; -3). BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x + 5. Đồ thị như hình vẽ. Bài 2. Vẽ đồ thị của hàm số y = 1 – 1. Bài 3. Vẽ đồ thị của hàm số y = 3, 2 – 1.