Vân tối trùng nhau của hai ánh sáng đơn sắc, số vân quan sát được

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Vân tối trùng nhau của hai ánh sáng đơn sắc, số vân quan sát được, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Vân tối trùng nhau của hai ánh sáng đơn sắc, số vân quan sát được:
Loại 2: Vân tối trùng nhau của hai ánh sáng đơn sắc, số vân quan sát được. Vị trí vân tối trùng nhau của hai bức xạ: Trong đó p q là một phân số tối giản. Suy ra ta có thể viết. Muốn tìm số vạch trùng nhau, ta chỉ việc cho x nằm trong khoảng mà ta khảo sát, sẽ tìm được số giá trị của n. Ví dụ 1: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng 1 λ = 0,45μm và 2 λ = 0,6μm. Trên màn quan sát, gọi M và N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân tối trùng nhau của hai bức xạ trên là? Có 2 giá trị của n thỏa mãn nên có 2 vị trí vân tối trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn MN.
Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa Y – âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn thu đuợc lần luợt là: 1 2 i i = 0,5mm; 0,3mm. Biết bề rộng truờng giao thoa là 5 mm, số vị trí trên trường giao thoa có 2 vân tối của hai hệ trùng nhau là bao nhiêu? A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Lời giải. Vị trí vân tối trùng nhau của hai bức xạ: 1 1 2 1 0,3 3. Suy ra ta có thể viết. Vị trí trùng là 2 0,5 32 1 32 1. Có 4 giá trị của n thỏa mãn nên có 4 vị trí vân tối trùng nhau của hai bức xạ trên trường giao thoa. Đáp án D.