Vận chuyển O2, CO2 trong cơ thể và trao đổi khí ở tế bào (hô hấp trong)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Vận chuyển O2, CO2 trong cơ thể và trao đổi khí ở tế bào (hô hấp trong), nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Vận chuyển O2, CO2 trong cơ thể và trao đổi khí ở tế bào (hô hấp trong):
Vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô. O trong không khí hít vào phổi (phế nang hay ống khí) hoặc O2 hoà tan trong nước khi qua mang sẽ được khuếch tán vào máu. Chúng kết hợp với hemoglobin hoặc hâmôxianin (các sắc tố hô hấp) để trở thành máu động mạch (máu giàu Ôxi) chuyển tới các tế bào.
CO2 là sản phẩm của hô hấp tế bào được khuếch tán vào máu và được vận chuyển tới mang hoặc phổi. CO được vận chuyển chủ yếu dưới dạng natri bicacbonat (NaHCO3), một phần dưới dạng kết hợp với hemoglobin và một phần rất nhỏ dưới dạng hoà tan trong huyết tương qua phổi hoặc mang ra ngoài.