Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Ứng dụng về dấu của tam thức bậc hai để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tập nghiệm S của bất phương trình 4×2 – 19x + 127. Điều kiện: 4x – 19x + 12 = 08(x – 4)(4x – 3). Dựa vào bảng xét dấu, bất phương trình. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là s = 3. Ví dụ 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn: Điều kiện: x + 2 = 0 = 3, bất phương trình dựa vào bảng xét dấu. Vậy có chỉ có duy nhất một giá trị nguyên dương của x (x = 1) thỏa mãn yêu cầu. Bài tập trắc nghiệm Câu 1: 11x +3 Biểu thức f(x) nhận giá trị dương khi và chỉ khi x2 + 5x – 7. Do đó, bất phương trình f(x) > 0. Câu 2: Tập nghiệm S của bất phương trình. Điều kiện: x – 3x = 0 bất phương trình dựa vào bảng xét dấu. Câu 3: Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn bất phương trình.