Tóm tắt lý thuyết quá trình nhân đôi ADN

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết quá trình nhân đôi ADN, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết quá trình nhân đôi ADN:
I. GEN: Khái niệm và Ví dụ.
II. MÃ DI TRUYỀN: Khái niệm và Đặc điểm mã di truyền.
III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN.
1. Sinh vật nhân sơ.
+ Bước 1: tháo xoắn phân tử ADN.
+ Bước 2: tổng hợp hai mạch ADN mới.
+ Bước 3: hình thành hai phân tử ADN.
2. Sinh vật nhân thực.
IV. Ý NGHĨA.
V. MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN ỨNG DỤNG.
1. Tổng số phân tử ADN được hình thành.
2. Tổng số nuclêôtit môi trường cung cấp.
3. Tổng số nuclêôtit môi trường cung cấp cho những phân tử ADN mang nguyên liệu hoàn toàn mới của môi trường.
4. Tổng số liên kết cộng hóa trị được hình thành.
5. Tổng số liên kết H được hình thành.
6. Tổng số liên kết H bị phá hủy.
7. Tổng số liên kết H bị phá hủy trong lần nhân đôi cuối cùng.
IV. BÀI TOÁN ỨNG DỤNG.