Tóm tắt lý thuyết lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết lôgarit:
Định nghĩa và tính chất: Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với a khác 1. Số a thỏa mãn đẳng thức ao = b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logo b. Tính chất. Cho hai số dương a, b với a khác 1, ta có tính chất sau. Hãy tìm lôgarit của mỗi số theo cơ số 3.
Các quy tắc tính lôgarit: Cho ba số dương a, b, ba với a, ta có các quy tắc. Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên. Lôgarit cơ số 10 gọi là lôgarit thập phân log10 N (N > 0) thường được gọi là lg N hay log N. Lôgarit cơ số e gọi là lôgarit tự nhiên. Biểu diễn log 64 theo a.