Tóm tắt lý thuyết dịch mã

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tóm tắt lý thuyết dịch mã, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Tóm tắt lý thuyết dịch mã:
I. KHÁI NIỆM: Dịch mã là quá trình chuyển từ mã di truyền chứa trong phân tử mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của phân tử prôtêin.
II. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ.
1. Các thành phần tham gia dịch mã: mARN: Làm khuôn. Axit amin: Nguyên liệu tổng hợp prôtêin. Ribôxôm: Nơi diễn ra quá trình dịch mã. tARN: Mang axit amin tới ribôxôm.
2. Quá trình dịch mã.
3. Hoạt hóa axit amin.
4. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
5. Một số công thức.
+ Số aa cung cấp cho quá trình tổng hợp 1 phân tử prôtêin.
+ Số aa của 1 phân tử prôtêin.
+ Số phân tử nước được giải phóng bằng số liên kết peptit được hình thành trong quá trình tổng hợp 1 phân tử prôtêin.
+ Số aa cung cấp cho n ribôxôm cùng trượt trên mARN ở một thời điểm nhất định tuân theo qui luật cấp số cộng.