Toán về sự lưỡng tính của Al(OH)3

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Toán về sự lưỡng tính của Al(OH)3, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Toán về sự lưỡng tính của Al(OH)3:
A DẠNG 5: Toán về sự lưỡng tính của Al(OH)3 Cho dung dịch OH- tác dụng với dung dịch Alt hoặc cho H’ tác dụng với dung dịch AlO2 (hoặc [Al(OH)4)]. Dạng 1: Cho từ từ a mol OH vào dung dịch chứa b mol A*. Tìm khối lượng kết tủa. Khi đó tùy theo tỉ lệ số mol OHT: Số mol Alf mà có kết tủa hoặc không có kết tủa hoặc vừa có kết tủa vừa có muối tan. Dạng 2: Nếu cho từ từ H vào dung dịch chứa AIO (hay Al(OH)4) thì có các phản ứng sau: Khi đó tùy theo tỉ lệ số mol H’: Số mol AlO2 mà có kết tủa hoặc không có kết tủa hoặc vừa có kết tủa vừa có muối tan.
Ví dụ 1: Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được là?
Ví dụ 2: Cho V (lít) dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 200ml dung dịch Al(NO3)3 0,75M thu được 7,8g kết tủa. Vậy V có giá trị là.
Ví dụ 3: Dung dịch A chứa KOH và 0,3 mol K[Al(OH)4]. Cho 1 mol HCl vào dung dịch A thu được 15,6 g kết tủa. Số mol KOH trong dung dịch là.
Ví dụ 4: Cho 2,7g Al vào 200ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch A. Thêm từ từ 100ml dung dịch HNO3 vào dung dịch A thu được 5,46g kết tủa. Nồng độ của HNO3 là.
Ví dụ 5: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là.