Tính tích phân hàm phân thức hữu tỉ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân hàm phân thức hữu tỉ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân hàm phân thức hữu tỉ:
HÀM HỮU TỈ. Phương pháp: Bài toán tổng quát: Tính tích phân l= R1 da với P(x) và Q(x) là các đa thức không căn. Nếu bậc của tử số P(x) < bậc của mẫu số Q(x). Xem xét mẫu số, ta có các trường hợp phổ biến sau: Có bậc lớn hơn 2, ta thực hiện giảm bạc (bằng cách đổi biến, tách ghép, nhân, chia,…) để đưa bài toán về các trường hợp (1), (2), (3). Nếu bậc của tử số P(x) bậc của mẫu số Q(x). Chia đa thức đã học ở lớp 8). Quay về Th bậc tử < mẫu. Chú ý: Đối với những bài toán phức tạp, để đưa về các dạng (1), (2), (3) ta phải thực hiện biến đổi phân số ban đầu thành tổng các phân số và tìm các hệ số bằng phương pháp đồng nhất thức đã trình bày ở phần nguyên hàm. Một số trường hợp thường gặp. Một số bài toán minh họa.