Tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối:
HÀM CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI. Ở phần ứng dụng tính diện tích hình phẳng và thể thể tích khối tròn xoay, các công thức tính toán sẽ liên quan đến tích phân chứa trị tuyệt đối. Cho nên, trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu 0ề tích phân chứa giá trị tuyệt đối.. Phương pháp. Nếu dưới dấu tích phân có dấu trị tuyệt đối I = f(x) da thì tìm cách phá trị tuyệt đối bằng cách đi xét dấu của f(x) trong đoạn [a; B]. Cụ thể: Bước 1: Giải phương trình f(x) = 0 = 1 = ?. Bước 2: Lập bảng xét dấu của f(x) trong các khoảng thuộc [a; 8]. Bước 3: Ta dựa vào công thức để tách: Sau đó phá trị tuyệt đối, trở về tích phân cơ bản. Chú ý: Đối với bài toán có nhiều dấu trị tuyệt đối lồng vào nhau ta sẽ mượn bảng xét dấu để phá trị tuyệt đối.