Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch:
Một số công thức thường dùng trong tính toán. Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của các ion trong các dung dịch sau: a) Dung dịch Fe(NO)3 0,01M b) Dung dịch K2CO3 0,15M c) Dung dịch Al2(SO4)3 0,2M d) Trong 150ml dung dịch có hoà tan 6,39g Al(NO3)3 e) Dung dịch gồm: Ba(OH)2 0,2M và KCl 0,1M f) Trộn 100ml Ba(OH)2 0,2M với 150ml NaOH 0,1M.
Ví dụ 2: a) Tính nồng độ mol của các ion K+ và SO42- có trong 2 lít dung dịch chứa 34,8g K2SO4 tan trong nước. b) Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch. Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 100g tinh thể CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch X. Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch X. Hướng dẫn giải.
Ví dụ 4: a) Tính thể tích dung dịch HCl 0,15M có chứa số mol H bằng số mol H có trong 0,3 lít dung dịch HNO3 0,2M. b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M có chứa số mol H bằng số mol H có trong 0,25 lít dung dịch H2SO4 0,2M. c) Tính thể tích dung dịch KOH 28% (D = 1,25g/ml) cần lấy để có số mol OH bằng số mol OH trong 0,2 lít Ba(OH)2 0,5M. d) Cần lấy bao nhiêu lít dung dịch HCl 2M trộn với 180ml dung dịch H2SO4 3M để được dung dịch có nồng độ mol ion H+ là 3M (giả sử H2SO4 phân li hoàn toàn).