Tính lượng muối Al3+ hoặc dung dịch kiềm khi biết dữ kiện của sản phẩm (Al(OH)3 hoặc Al2O3)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính lượng muối Al3+ hoặc dung dịch kiềm khi biết dữ kiện của sản phẩm (Al(OH)3 hoặc Al2O3), nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tính lượng muối Al3+ hoặc dung dịch kiềm khi biết dữ kiện của sản phẩm (Al(OH)3 hoặc Al2O3):
Cách 1: Xét hai trường hợp Trường hợp 1: chỉ xảy ra một phương trình. Trường hợp 2: xảy ra hai phương trình. Nếu tính OH max thì chỉ xét trường hợp này. Lưu ý: Nếu giải trắc nghiệm có thể sử dụng công thức.
Ví dụ 1: Cho 150ml dung dịch AlCl 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH xM thu được 7,8g kết tủa. Tính x. Hướng dẫn giải.
Ví dụ 2: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Tính giá trị lớn nhất của V. Do tính giá trị lớn nhất nên xảy ra hai phương trình. Giải nhanh theo phương pháp trắc nghiệm.
Ví dụ 3: Cho V lít dung dịch NaOH 0,5M vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được kết tủa keo trắng. Đem nung kết tủa này đến khối lượng không đổi thì được 1,02g chất rắn. Tính giá trị của V.