Tính khối lượng chất tham gia phản ứng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính khối lượng chất tham gia phản ứng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tính khối lượng chất tham gia phản ứng:
92. Hoà tan hoàn toàn m gam đồng vào dung dịch HNO3 thu được 13,44 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). M hỗn hợp = 40,66. Tính m? 93. Một hỗn hợp gồm 2 kim loại Al và Fe có m = 41,7g đem hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch 3 muối và 6,72 lít khí NO (đktc). Cho dung dịch 3 muối tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 64,2 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi kim loại và khối lượng mỗi muối.
94, Có 100ml dung dịch hỗn hợp HCl 4 mol/l và HNO3 a mol/l. Thêm từ từ Mg vào tới khi hết axit thì lượng Mg đã dùng là b gam, thể tích khí thu được là 17,92 lít (đktc) gồm 3 khí (hỗn hợp A) có tỉ khối so với H2 là 17. Cho biết chỉ có phản ứng của Mg với các axit. Cho hỗn hợp A đi qua dung dịch NaOH dư thì còn lại 5,6 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí (hỗn hợp B có tỉ khối so với H2 là 3,8). Tính a, b?
Giải: Cho Mg vào dung dịch hai axit trên chắc chắn có khí H2 được sinh ra. Gọi các khí trong hỗn hợp khí A là: X, Y và H2. Hỗn hợp khí B còn lại hai khí: H2 và một trong hai khí X, Y. Gọi khí trong B là H2 và X. 0,25 (mol) trong B được sinh ra từ phản ứng. Y là oxit của N công thức NxOy. Giải 14x + 16y = 46 được x = 1 và y = 2. Các phản ứng của Mg với dung dịch 2 axit.
95. Nhiệt phân hỗn hợp 2 muối KNO3 và Cu(NO3)2 có khối lượng 95,4g. Khi phản ứng hoàn toàn thu được một hỗn hợp khí có M = 37,82. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. Thay vào phương trình trên: mCu(NO3)2 = 0,4 x 188 = 75,2 gam. 96. Cho một miếng P vào 210 gam dung dịch HNO3 60%. Phản ứng tạo H3PO4 và NO. Dung dịch sau phản ứng có tính chất axit và phải trung hòa bằng 3,33 lít NaOH nồng độ 1mol/l. a) Tính khối lượng P. b) VNO ở điều kiện 27,3°C và 1atm.
So với số mol NaOH đầu bài cho (3,33 x 1 = 3.33 mol) thì số mol theo phản ứng trên là thiếu. Vậy có nghĩa là H3PO4 < 1,2 mol và HNO3 chưa phản ứng hết dung dịch sau phản ứng sẽ còn cả HNO3 các phản ứng xảy ra là. b) Các em tự giải. 97. Một hỗn hợp gồm 2 kim loại Pb và Fe cho tác dụng với HNO3 vừa đủ thì thu được 114,6 gam muối khan. Cho toàn bộ lượng muối này vào một bình kín p = 0. Nung nóng bình cho đến khi phản ứng kết thúc đưa bình về 0C, áp suất trong bình là 1,25 atm, Vbình = 22,4 lít (lượng chất rắn chiếm thể tích không đáng kể). a) Tính % của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. b) Tính khối lượng chất rắn trong bình. 98. Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit nitric thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 16,5. Tính m? Giải Gọi a, b lần lượt là số mol NO và N2O trong hỗn hợp. 99. Hòa tan hết 4,431 gam hỗn hợp Al và Mg trong HNO3 loãng thu được dung dịch A và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí (đều không màu) có khối lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bị hóa thành màu nâu trong không khí. a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. b) Tính số mol HNO3 đã phản ứng. c) Khi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan. (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Y Hà Nội năm 1997).