Tính giới hạn hàm đa thức, hàm phân thức và giới hạn một bên

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn hàm đa thức, hàm phân thức và giới hạn một bên, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn hàm đa thức, hàm phân thức và giới hạn một bên:
Nếu lim f(x) = 0 và lim g(x) => x thì: Nếu L và lim g(x) cùng dấu, a) lim f(x) · g(x) = X, nếu L và lim g(x) trái dấu. Nếu lim g(x) = 8x, 2 = 1 + x nếu lim g(x) = 0 và L…g(x) > 0 nếu lim g(x) = 0 và L…g(x) < 0. lim f(x) = L lim f(x) = lim f(x) = L. BÀI TẬP DẠNG 3: Ví dụ 1. Tính giới hạn của các hàm số sau: a) I1 = lim (23 – 2×6 + 1); b) 12 = lim (2×5 – x4 + 4×3 – 3); c) 13 = lim (2.25 – x4 + 4×3 – 3); d) 14 = lim (-23 – x2 + 4x + 2); e) 15 = lim (-23 – x2 + 4x + 2).