Tính giá trị của biểu thức chứa logarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính giá trị của biểu thức chứa logarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính giá trị của biểu thức chứa logarit:
Phương pháp giải: Sử dụng các định nghĩa, tính chất và qui tắc tính lôgarit để tính một biểu thức chứa lôgarit. Cho 0 < a khác 1. Tính giá trị của biểu thức. Rút gọn biểu thức P.