Tính giá trị của biểu thức chứa lôgarit không có điều kiện, rút gọn biểu thức chứa lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính giá trị của biểu thức chứa lôgarit không có điều kiện, rút gọn biểu thức chứa lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính giá trị của biểu thức chứa lôgarit không có điều kiện, rút gọn biểu thức chứa lôgarit: Tính giá trị của biểu thức không có điều kiện. Rút gọn biểu thức. Phương pháp giải. Để tính logarit ta có thể biến đổi theo một trong các cách. Bài tập 1: Cho a, b, c, d. Rút gọn biểu thức S. Bài tập 3: Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn, biến đổi biểu thức.