Tính gần đúng giá trị của một biểu thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính gần đúng giá trị của một biểu thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính gần đúng giá trị của một biểu thức:
Tính gần đúng giá trị của một biểu thức. Phương pháp. Lập hàm số y = f(x) và chọn x, Ax một cách thích hợp. Tính đạo hàm f(x) và f(xo). Giá trị gần đúng của biểu thức P = f(x) + Ax) = f(xo) + f'(xo)Ax. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Dùng vi phân tính gần đúng có giá trị là. Theo công thức gần đúng f(x) + Ax) = f (xo).Ax + f(xg). Ví dụ 2: Dùng vi phân tính gần đúng sin29° có giá trị là. Bài tập rèn luyện tốc độ. Câu 1: Dùng vi phân tính gần đúng. Câu 2: Dùng vi phân tính gần đúng cos45°30′ có giá trị là.