Tính độ điện li của chất điện li

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính độ điện li của chất điện li, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tính độ điện li của chất điện li:
DANG 7. TÍNH ĐỘ ĐIỆN LI (a) CỦA CHẤT ĐIỆN LI Phương pháp: – Đối với chất điện li mạnh như muối, axit mạnh, bazơ kiềm thì a = 1. – Đối với axit trung bình và yếu HA: HA = A- + H+ Ka. Khi a << 1 thì có thể coi 1 – a = 1. – Đối với bazơ trung bình và yếu BOH: BOH = B+ + OH- Kb. Khi a << 1 thì có thể coi 1 – a = 1.
Ví dụ: a) Tính độ điện li của dung dịch CH3NH2 0,01M. b) Độ điện li thay đổi như thế nào khi: – Pha loãng dung dịch ra 50 lần. – Khi có mặt NaOH 0,001M. – Khi có mặt CH3COOH 0,001M. – Khi có mặt HCOONa 1,00M. Biết: CH3NH2 + H+ = CH3NH3+ với K = 10^10,64; CH3COOH = CH3COO- + H+ với K = 10^-4,76 Giải: a) Tính độ điện li của dung dịch CH3NH2 0,010M b) Độ điện li thay đổi khi: – Pha loãng dung dịch ra 50 lần – Khi có mặt NaOH 0,0010M a giảm vì OH- của NaOH làm chuyển dịch cân bằng (1) sang trái. – Khi có mặt CH3COOH 0,0010M. K rất lớn, phản ứng xảy ra hoàn toà. Vậy cân bằng (1) không ảnh hưởng gì đến cân bằng (2) và do đó độ điện li a của CH3NH2 không thay đổi khi có mặt HCOONa.