Tìm vi phân của hàm số y = f(x)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm vi phân của hàm số y = f(x), nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm vi phân của hàm số y = f(x):
Tìm vi phân của hàm số y = f(x). Phương pháp. Tính đạo hàm y = f(x). Vi phân của hàm số y = f(x) tại x là df(x) = f'(x)dx. Vi phân của hàm số y = f(x) tại x là d(x) = f'(x)dx. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng Ví dụ 1: Vi phân của hàm số f(x) = 3×2 – x tại điểm x = 2, ứng với Ax = 0,1. Ví dụ 2: Vi phân của hàm số y = 2x – 3 + 5 bằng biểu thức nào sau đây? Hướng dẫn giải: y = 2x + s thì y = 10s. Vậy ay = 10. Ví dụ 3: Vi phân của hàm số y = x2 – 5x bằng biểu thức nào sau đây? Ví dụ 4: Vi phân của hàm số y = x bằng biểu thức nào sau đây? Ví dụ 5: Vi phân của hàm số y = tan5x bằng biểu thức nào sau đây?
Ví dụ 9: Cho hàm số y. Vi phân của hàm số tại x = -3 là. Ví dụ 11: Cho hàm số y = tan x. Vi phân của hàm số tại x là. Ví dụ 12: Cho hàm số y = cos22x. Vi phân của hàm số tại x là. Ví dụ 13: Vi phân của hàm số y = x2 + 3x – 1. Câu 7: Cho hàm số y = f(x) = (x – 1). Biểu thức nào sau đây chỉ vi phân của hàm số f? Câu 8: Cho hàm số y = f(x) được xác định bởi biểu thức sin y = cosx và 0 < x, y < 1.