Tìm số hạng của dãy số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm số hạng của dãy số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm số hạng của dãy số:
Tìm số hạng của dãy số. Phương pháp. Các ví dụ. Ví dụ 1. Cho dãy số (u). Ví dụ 2. Cho dãy số (u), tìm u. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Cho dãy số (u,). Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây? Nhận xét: Dùng MTCT chức năng CALC để kiểm tra (tính) nhanh. Ta thấy dãy (u) là dãy số âm nên loại các phương án C, D. Đáp án đúng là A hoặc B. Ta chỉ cần kiểm tra một số hạng nào đó mà cả hai đáp án khác nhau là được. Chẳng hạng kiểm tra u, thì thấy u = 1. Câu 2: Cho dãy số (u). Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây? với n > 0.
Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là lần lượt là những số nào dưới đây? Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” của MTCT để tính nhập vào màn hình: x = x + 3. Để tính u, cần bấm ra kết quả liên tiếp n – 1 lần. Ví dụ để tính u, ta bấm ra kết quả lần đầu tiên, kết quả thứ hai chính là u. Vì u = -1 nên loại các đáp án B, C. Còn lại các đáp án A, C, để biết đáp án nào ta chỉ cần kiểm tra u, (vì u ở hai đáp án là khác nhau): u = u1 + 3 = 2. Câu 4: Cho dãy số (u). Thế trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC: Chọn D thay trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC: Nhận xét: Dễ thấy u > 0 khi n chẵn và ngược lại nên đáp án D sai. Thay trực tiếp hoặc dùng chức năng CALC. Nhận xét: Có thể dùng chức năng “lặp” trong MTCT để tính nhanh. Cho dãy xác định bởi u. Mệnh đề nào sau đây sai?
Câu 9: Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” trong MTCT để tính nhanh. Cho dãy số là số hạng thứ mấy của dãy số? Nhận xét: Có thể dùng chức năng CALC để kiểm tra nhanh. Câu 10: Cho dãy số (u), biết 3 là số hạng thứ mấy của dãy số? Dùng chức năng “lặp” để kiểm tra đáp án. Hoặc giải cụ thể như sau: Câu 11: Cho dãy số (u). Tìm số hạng 4, thay n bằng n + 1 trong công thức u. Câu 12: Cho dãy số (u). Tìm số hạng 1. Câu 13: Cho dãy số (u), với u = 5. Tìm số hạng 4. Câu 15: Dãy số có các số hạng cho bởi có số hạng tổng quát là công thức nào dưới đây? Vì dãy số đa cho không phải là dãy hằng nên loại các đáp án A và B. Xét đáp án u = (-1). Câu 17: Cho dãy số có các số hạng đầu là số hạng tổng quát của dãy số này là công thức nào dưới đây?