Tìm li độ, vận tốc, gia tốc của vật trước và sau một khoảng thời gian Δt trong dao động điều hòa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm li độ, vận tốc, gia tốc của vật trước và sau một khoảng thời gian Δt trong dao động điều hòa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Tìm li độ, vận tốc, gia tốc của vật trước và sau một khoảng thời gian Δt trong dao động điều hòa: Tìm li độ, vận tốc, gia tốc của vật trước và sau một khoảng thời gian At. Phương pháp giải và ví dụ minh họa. Biết trạng thái tại thời điểm hiện tại to tình trạng thái quá khứ, trạng thái tương lai. Bước 1: Chọn gốc thời gian t = to = 0 và dùng VTLG để biết pha dao động: Q = t +0. Bước 2: Lần lượt thay t = -At và t = +At để tìm trạng thái quá khứ và trạng fx = Acoso thái tương lai: p = 0t (v > 0): vật đi theo chiều dương (x đang tăng); v a (Bạn đọc tự chứng minh). Hai thời điểm cách nhau một khoảng thời gian t, -t = (2n + 1). (được gọi là hai thời điểm giống pha).
Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t + T/4 vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của T bằng A. Ví dụ 2: Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox (với O là vị trí cân bằng), với chu kì 1,5 s, so với biên độ A. Sau khi dao động được 3,25 s vật ở li độ cực tiểu. Tại thời điểm ban đầu vật đi theo chiều. Vật có li độ cực tiểu tức là vật ở biên ân. Từ VTLG ta suy ra tại thời điểm t = 0 qua qua vị trí có li độ A/2 theo chiều âm. Ví dụ 3: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật cách vị trí cân bằng 2,5cm, ở thời điểm t + 11T/4 vật có vận tốc 75cm/s. Gia tốc của chất điểm ở thời điểm t là.
Ví dụ 4: Một chất điểm, dao động điều hòa với phương trình x = 20cos(Tt – T/6) cm). Tại thời điểm ti gia tốc của chất điểm cực tiểu. Tại thời điểm t = t + A (trong đó A < 2015T) thì tốc độ của chất điểm là 107/2 cm/s. Giá trị lớn nhất của A là. Ví dụ 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Trong một chu kì (0 < a < T) gọi At là khoảng thời gian lớn nhất để vật lại các vị trí cân bằng một khoảng như cũ. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15/3 cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m/s2, sau đó một khoảng thời gian đúng bằng 0,541 vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45 cm/s. Lấy g = 10. Biên độ dao động của vật là.