Tìm hợp lực tác dụng lên một điện tích

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm hợp lực tác dụng lên một điện tích, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Tìm hợp lực tác dụng lên một điện tích:
DẠNG 2: Tìm hợp lực tác dụng lên một điện tích 1. Phương pháp chung Nếu một vật có điện tích q chịu tác dụng của các lực 123 FFF thì hợp lực tác dụng lên điện tích q được xác định bởi 123 FFFF Thông thường ta sẽ gặp hai hoặc ba lực tác dụng lên một điện tích q. Để xác định độ lớn của hợp lực F ta có thể xác định theo một trong hai cách sau: Cách 1: Sử dụng cộng véctơ theo quy tắc hình bình hành, tính toán dựa trên hình. Nếu 1 2 F F cùng phương và: 1 2 F F cùng chiều thì: 1 2 FFF ngược chiều thì: 1 2 F FF Nếu 1 2 F F có phương vuông góc thì 2 2 F FF Nếu 1 2 F F có cùng độ lớn và hợp với nhau một góc α thì 1 2 2 cos Nếu 1 2 F F khác độ lớn và hợp với nhau một góc α. Cách 2: Phương pháp hình chiếu. Chọn hệ trục tọa độ Oxy vuông góc và ta chiếu các véctơ lên các trục tọa độ, ta thu được: Khi đó độ lớn của hợp lực là 2 2 F.
2. Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Có hai điện tích đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn của lực điện do hai điện tích 1 2 q q và tác dụng lên điện tích 3 q là: Lời giải – Lực do 1 q tác dụng lên 3 q là 1 3 Đáp án B. STUDY TIP – Xác định lực F13 do điện tích 1 q tác dụng lên điện tích 3 q. – Xác định lực F23 do điện tích 2 q tác dụng lên điện tích 3 q. Ví dụ 2: Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích 6 1 2 q q Xác định lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích 83 đặt tại C. Biết AC = BC = 15cm. Lời giải Các điện tích 1 2 q q và tác dụng lên điện tích 3 q các lực 1 2 F F và có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn Lực tổng hợp do 1 2 q q và tác dụng lên 3 q là có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: Đáp án C. Ví dụ 3: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích 6 đặt tại C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Các điện tích 1 2 q q và tác dụng lên điện tích 3 q các lực 1 2 F F và có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: Lực tổng hợp do 1 2 q q và tác dụng lên 3 q là: FFF có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: 1 2 F FF = 6,76 N. Đáp án B.