TÌM GTLN – GTNN khi cho đồ thị – bảng biến thiên

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết TÌM GTLN – GTNN khi cho đồ thị – bảng biến thiên, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết TÌM GTLN – GTNN khi cho đồ thị – bảng biến thiên:
TÌM GTLN – GTNN khi cho đồ thị – bảng biến thiên. Bài tập 1. Hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Biết f(-4) > f(8), khi đó giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên R bằng. Từ bảng biến thiên ta có f(x) = f(-4) và f(x) = f(8). Mặt khác f(-4) > f(8) thì f(x) = f(8). Vậy min f(x) = f(8).
Bài tập 2. Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập hợp D = (-4; -1] và có bảng biến thiên như Khẳng định đúng là. Dựa vào bảng biến thiên thì max f(x) = f(+1) = 0; min f(x) = -15. Bài tập 3. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [-1; 3] và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1; 3]. Giá trị của M m bằng. Dựa vào đồ thị suy ra M = f(3) = 3; m = f(2) = -2. Vậy m = 5.
Bài tập 4. Cho đồ thị hàm số y = f'(x) như hình vẽ. Hàm số y = f(x) đạt giá trị lớn nhất trên khoảng [1; 3] tại x. Khi đó giá trị của x – 2x + 2019 bằng bao nhiêu? Dựa vào đồ thị của hàm số y = f'(x) ta có bảng biến thiên như sau. Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số y = f(x) đạt giá trị lớn nhất trên khoảng [1; 37] tại x = 2. Vậy x – 2x + 2019 = 2019.