Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn:
Phương pháp giải: Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số y = f(x) trên đoạn [a; b] ta thực hiện như sau: Tìm các điểm mà tại đó f'(x) bằng 0 hoặc không xác định. Tính các giá trị. Tìm số lớn nhất M, số nhỏ nhất m trong các số trên. Khi đó M = max f(x), m = min f(x).
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn. Lời giải. Hàm số đã cho liên tục trên đoạn. Đạo hàm. Ta có. Vậy max, min.