Tìm điều kiện để căn bậc hai của A xác định

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Tìm điều kiện để căn bậc hai của A xác định, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Tìm điều kiện để căn bậc hai của A xác định:
Dạng 4. Tìm điều kiện để √A xác định Phương pháp giải √A có nghĩa khi A ≥ 0. 1 √A có nghĩa khi A > 0. Kiến thức bổ sung: Chú ý rằng với a là số dương ta luôn có: x 2 ≤ a 2 ⇔ −a ≤ x ≤ a. x 2 ≥ a 2 ⇔ ñ x ≥ a x ≤ −a. BÀI TẬP MẪU b Ví dụ 1. Tìm x để căn thức √5 − 2x có nghĩa. L Lời giải. √5 − 2x có nghĩa khi 5 − 2x ≥ 0 ⇔ −2x ≥ −5 ⇔ x ≤ 5 2 .