Tìm công thức phân tử khi chỉ biết công thức nguyên của hợp chất hữu cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm công thức phân tử khi chỉ biết công thức nguyên của hợp chất hữu cơ , nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Tìm công thức phân tử khi chỉ biết công thức nguyên của hợp chất hữu cơ :
Phương pháp: Trường hợp này chỉ có thể xác định được công thức phân tử khi biết hợp chất thuộc chức hóa học nào (ancol, ete, xeton, amin, axit cacboxylic, este, …). Chuyển công thức nguyên thành công thức chứa nhóm chức cần xác định. Ví dụ 1: Công thức nguyên của axit cacboxylic (C2H3O2)n có thể chuyển thành CnH2n(COOH)n. Từ đó biện luận tìm n dựa vào số nguyên tử oxi.
Giải: – Công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ chứa nhóm thể hóa trị 1(-X) có dạng: CnH2n + 2 – 2a – zXz. Ta luôn có: Số nguyên tử H của gốc 2n + 2 – z. – Có thể biện luận dựa vào số liên kết T trong phân tử CxHyOzNtXv (X: halogen). Ví dụ 2: Hãy biện luận xác định CTPT của hợp chất hữu cơ X là axit no, mạch hở có công thức nguyên là (C2H3O2)n. Giải: (C2H3O2)n = CnH2n(COOH)n. Mỗi 1 nhóm –COOH có chứa 1 liên kết T → Tổng số liên kết T trong X là n.