Tiệm cận của đồ thị hàm số vô tỷ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tiệm cận của đồ thị hàm số vô tỷ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tiệm cận của đồ thị hàm số vô tỷ:
Tiệm cận của đồ thị hàm số vô tỷ. Cho hàm số vô tỷ y = f(x). Tìm tập xác định D của hàm số. Để tồn tại tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x) thì trong tập xác định D của hàm số phải chứa ít nhất một trong hai kí hiệu hoặc và tồn tại ít nhất một trong hai giới hạn lim y hoặc lim y hữu hạn. Bài tập 1: Biết đồ thị hàm số y = 2x + ax + bx + 4 có tiệm cận ngang y = -1. Giá trị a – b bằng. Điều kiện ax + bx + 420 để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang thì a > 0. Khi đó, ta có lim y = lim (2x + bx + 4). Chú ý: Để lim y = -1 thì bậc tử phải bằng bậc mẫu nên phải có a – 4 = 0. Khi đó lim y. Bài tập 2: Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y ở có một đường tiệm cận ngang là y = 2? Tập xác định D = R. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang là y = 2.