Tích có hướng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tích có hướng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tích có hướng:
Dạng 2. Tích có hướng: 1. Phương pháp giải: Để tính tích có hướng của hai vectơ, ta áp dụng công thức: Bài tập: Tính tích có hướng của hai vectơ. 2. Bài tập mẫu: Bài tập 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vectơ a b khác 0. Kết luận nào sau đây sai? Bài tập 2. Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ a b c. Tìm giá trị thực của tham số m để ba vectơ abc đồng phẳng. Bài tập 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho năm điểm A B C D E tạo thành một hình chóp có đáy là tứ giác. Đỉnh của hình chóp tương ứng là? A. Điểm C. B. Điểm A. C. Điểm B. D. Điểm D. Hướng dẫn giải: Chọn A. Xét đáp án A, giả sử C là đỉnh của hình chóp, ta có: AB AD AE AC. Suy ra A, B, D, E đồng phẳng. Vậy điểm C là đỉnh của hình chóp.
Bài tập 4. Trong không gian Oxyz cho các điểm A B C D. Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm O, A, B, C, D? Hướng dẫn giải: Chọn C. Ta có AB AD suy ra 3 điểm A, B, D thẳng hàng. Từ đó chúng ta xác định được vị trí các điểm trong hệ trục độ Oxyz và đếm trực tiếp ta có 5 mặt phẳng đi qua 3 trong 5 điểm O, A, B, C, D là? OCB OCA OCD OAB ABC.