Thành lập mệnh đề – Mệnh đề phủ định

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Thành lập mệnh đề – Mệnh đề phủ định, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Thành lập mệnh đề – Mệnh đề phủ định:
a) Phát biểu thành lời khi cho cho một mệnh đề dạng kí hiệu. b) Dùng kí hiệu V, phát biểu một mệnh đề. c) Xét tính Đúng – Sai của các mệnh đề. d) Phủ định một mệnh đề. BÀI TẬP DẠNG 3: Ví dụ 1. Phát biểu thành lời các mệnh đề sau đây: a) “x € R, x2 + 0”. b) “Sx € R, x2 x”. d) “Ex E R, V > x”. a) Mọi số thực đều có bình phương khác không. b) Tồn tại một số thực mà bình phương của nó nhỏ hơn. c) Mọi số thực đều có nghịch đảo lớn hơn hoặc bằng chính nó. d) Tồn tại một số thực sao cho căn bậc hai của nó lớn hơn nó.
Ví dụ 2. Dùng các kí hiệu phát biểu các mệnh đề sau: a) Tồn tại một số tự nhiên chia hết cho 9. b) Mọi số không âm đều lớn hơn không. c) Tồn tại một số thực không là số dương cũng không là số âm. Ví dụ 4. Phủ định các mệnh đề sau đây: a) Tất cả bài tập trong sách này đều dễ. b) Có ít nhất một hình thang nội tiếp được trong đường tròn. C) “9x € R, X + 3 = 5”. a) Tồn tại một bài tập trong sách không dễ. b) Mọi hình thang đều không nội tiếp được trong đường tròn. c) “VI E R, X + 3 + 5”. d) “7x E R, x < 5”. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Phát biểu thành lời các mệnh đề sau đây: a) Tồn tại một số thực mà nghịch đảo của nó bằng với nó. b) Tồn tại số tự nhiên sao cho nghịch đảo của nó thuộc tập số tự nhiên. c) Với mọi số thực ta đều có bình phương của nó hiệu bốn lần nó và cộng thêm 8 lớn hơn 0. d) Tồn tại một số nguyên mà tổng bình phương của nó với năm lần nó bé hơn hoặc bằng 0. Bài 2. Dùng các kí hiệu V, phát biểu các mệnh đề sau: a) Có một số tự nhiên khác không mà căn bậc hai của nó thuộc tập số tự nhiên khác không. b) Mọi số nguyên đều là số tự nhiên. c) Có một số tự nhiên không là số nguyên. d) Mọi số tự nhiên đều là số thực. e) Tồn tại một số thực không có nghịch đảo. Lời giải. Bài 3. Phủ định các mệnh đề sau: a) Mọi học sinh trong lớp em đều biết dùng máy tính. b) Có một học sinh trong lớp em chưa được leo núi. c) Mọi học sinh trong lớp em không biết đá bóng. d) Có một học sinh trong lớp em thích bóng chuyền. Lời giải: a) Có một học sinh trong lớp em không biết dùng máy tính. b) Mọi học sinh trong lớp em đều được leo núi. c) Có một học sinh trong lớp em biết đá bóng. d) Mọi học sinh trong lớp em không thích bóng chuyền.