Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương:
SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Cho hàm số y có đồ thị (C) và đường thẳng y = k có đồ thị d. Lập phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d. Đặt t ta có phương trình (C) và d có bốn giao điểm e có bốn nghiệm phân biệt có hai nghiệm dương phân biệt ở phương trình (C) và d có ba giao điểm ba nghiệm phân biệt có hai nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm dương và một nghiệm t = 0 và d có hai giao điểm hai nghiệm phân biệt có nghiệm kép dương hoặc có hai nghiệm trái dấu.
MỘT SỐ BÀI TOÁN MINH HỌA
Bài toán 1: Tìm giao điểm của đồ thị (C) và trục hoành. Phương trình hoành độ giao điểm có hai giao điểm: A(-1;0), B(1;0).
Bài toán 2: Tìm m để phương trình x có bốn nghiệm phân biệt. Phương trình (1) là phương trình hoành độ giao điểm của hai đường (C) và đường thẳng d. Số nghiệm của (1) bằng số giao điểm của (C) và d. Khảo sát và vẽ bảng biến thiên của hàm số y. Tập xác định D = R.
Bài toán 3: Cho hàm số. Định m để đồ thị (Cm) cắt đường thẳng d: y = -2 tại bốn điểm phân biệt. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d, phương trình trở thành (C) và d có bốn giao điểm có bốn nghiệm phân biệt có hai nghiệm dương phân biệt.
Bài toán 4: Cho hàm số. Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại bốn điểm phân biệt có hoành độ đều nhỏ hơn 2.
Bài toán 5: Cho hàm số có đồ thị là (C). Tìm m để đồ thị (C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng. Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm, phương trình (1) trở thành: C) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt (1) có bốn nghiệm phân biệt. Khi đó phương trình (2) có hai nghiệm. Suy ra phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt.