Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải nhanh bài tập

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải nhanh bài tập, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Sử dụng phương trình ion thu gọn để giải nhanh bài tập:
DẠNG 6. SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP. Phương pháp: Dựa vào bản chất của phản ứng trao đổi là sự tương tác giữa hai ion đối kháng (tức là hai ion không cùng tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch. Chúng gặp nhau là gây ra phản ứng đặc hiệu tạo thành chất kết tủa, bay hơi, điện li yếu). Ví dụ: SO42- đối kháng với Ba2+ vì: Ba2+ + SO42- = BaSO4. H+ đối kháng với OH-, CO32-, HCO3-, S2-, SO32-.
Ví dụ 1: Dung dịch X chứa các ion: HCO3, Na+, SO42-, CO32-, NH4+ và Cl-. Chia X thành hai phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ với 350 ml dung dịch HCl 1M, sinh ra 4,48 lít CO2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được dung dịch Y và 52,85 gam kết tủa. Cô cạn Y rồi nung đến khối lượng không đổi, còn lại 31,59 gam một muối duy nhất. a) Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M tối thiểu cần dùng để phản ứng hết với dung dịch X. b) Tính nồng độ mol các ion trong X. Coi thể tích dung dịch X ban đầu là 500ml.
Giải: Dung dịch Y chứa: HCO3-, Na+, Cl- và NH4+. Khi cô cạn Y rồi nung đến khối lượng không đổi còn lại một muối duy nhất là muối NaCl rất bền với nhiệt, không bị phân hủy khi đun nóng. Gọi t là số mol Cl- chứa trong 1/2X. Dung dịch X chứa: 0,08 mol Cl-, 1,08 mol Na+, 0,2 mol SO42-, 0,3 mol CO32-, 0,1 mol HCO3- và 0,1 mol NH4+.
Ví dụ 2: Hỗn hợp X chứa NaHCO3 và Na2CO3. Cho m gam X vào dung dịch BaCl2 (dư), kết thúc phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. Mặt khác, cũng m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch Ca(OH)2, sinh ra tối đa 20 gam kết tủa. Tính m. Ví dụ 3: Dung dịch X chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,05M. Dung dịch Y chứa NaOH aM và Ba(OH)2 bM. Cho 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thu được dung dịch Z và 1,0485 gam kết tủa. Cho Z tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 dư thấy xuất hiện 0,9845 kết tủa. Tính giá trị của a và b. Giải: X + Y: Có phản ứng giữa các ion đối kháng. Ở đây OH- còn dư vì Z tác dụng với Ba(HSO3)2 dư, luôn sinh ra kết tủa BaSO4. Nên có thêm kết tủa BaSO3.