Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 7 bài viết Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 7.

Nội dung bài viết Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số:
A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Số thập phân hữu hạn – số thập phân vô hạn tuần hoàn Ta có thể viết 5 20 = 0,4 12 5 = 2,4. (1) 20 3 = 6,6666 = 6,(6) 11 45 = 0,24444 = 0,2(4). (2) Nhận xét. Ta thấy Các số thập phân như ở (1) được gọi là số thập phân hữu hạn. Các số thập phân như ở (2) được gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ta nói 6,(6) là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ 6. 0,2(4) là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ 4.
Mỗi số hữu tỉ để biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn đều biểu diễn được dưới dạng một số hữu tỉ. Người ta chứng minh được 1 Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 2 Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
2. Làm tròn số Ta có quy tắc làm tròn số như sau Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng chữ các số 0. Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lơn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 và chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng chữ các số 0. 4! Để làm tròn giá trị của một biểu thức đến hàng cho trước ta thường làm tròn các số và các kết quả trung gian đến hàng kế tiếp sau hàng đó, đến kết quả cuối cùng ta mới làm tròn đến hàng đó. B CÁC DẠNG TOÁN.