So sánh, đẳng thức và bất đẳng thức lũy thừa đơn giản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết So sánh, đẳng thức và bất đẳng thức lũy thừa đơn giản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết So sánh, đẳng thức và bất đẳng thức lũy thừa đơn giản:
So sánh, đẳng thức và bất đẳng thức đơn giản. Phương pháp. Ta cần lưu ý các tính chất sau. Khi đó: a > 1, 0 < a < 1. Với 0 < a < b ta có: Với a, b, n là số tự nhiên lẻ. Với a, b là những số dương, n là một số nguyên dương khác không. Chú ý: Nếu n là số nguyên dương lẻ và a < b. Nếu n là số nguyên dương chẵn và 0 < a < b. Bài tập 1. Với giá trị nào của a thì đẳng thức đúng? Bài tập 2. Cho số thực a. Với giá trị nào của x thì đẳng thức đúng? Bài tập 3. Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn. Bài tập 4. Tìm tất cả các giá trị của a thỏa mãn. Suy ra hàm số đặc trưng đồng biến. Bài tập 5. Tìm mối các điều kiện của đáp án a và b.