Số nghiệm của phương trình trên một khoảng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Số nghiệm của phương trình trên một khoảng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Số nghiệm của phương trình trên một khoảng:
Số nghiệm của phương trình trên một khoảng. Phương pháp. Chứng minh phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm. Tìm hai số a và b sao cho f(a).f(b) < 0. Hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x (a; b). Chứng minh phương trình f(x) = 0 có ít nhất k nghiệm. Tìm k cặp số a, b sao cho các khoảng (a; b) rời nhau và f(a) f(b) < 0, i = 1. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x (a, b). Khi phương trình chứa tham số thì cần chọn a, b sao cho: f(a), f(b) không còn chứa tham số hoặc chứa tham số những dấu không đổi. Hoặc f(a), f(b) còn chứa tham số nhưng tích f(a).f(b) luôn âm.
Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tìm m để phương trình sau có nghiệm: m(x – 1)(x + 2) + 2x + 1 = 0. Hướng dẫn giải. Đặt f(x) = m(x – 1)(x + 2) + 2x + 1. Tập xác định: D = IR nên hàm số liên tục trên IR. Ta có: f(1) = 3; f(-2) = -3 = f(1).f(-2) < 0. Vậy phương trình đã cho có nghiệm với mọi m. Ví dụ 2: Cho hàm số f(x). Phương trình f(x) = 7 có bao nhiêu nghiệm? Xét phương trình: x + 4 = 7 trên [0; 2). Ta có: x + 4 = x = 3 (nhận). Vậy phương trình f(x) = 7 có đúng hai nghiệm. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Cho hàm số f(x) = -4x + 4x − 1. A. Mệnh đề nào sau đây là sai? Hàm số đã cho liên tục trên IR. B. Phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trên khoảng (-x; 1). C. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm trên khoảng (-2; 0). D. Phương trình f(x) = 0 có ít nhất hai nghiệm trên khoảng. Hàm f(x) là hàm đa thức nên liên tục trên R A đúng. f(x) = 0 có nghiệm x, trên (-2; 1).
Ta có f(x) = 0 có nghiệm x, thuộc 0,5. Kết hợp với (1) suy ra f(x) = 0 có các nghiệm x, y thỏa. Câu 2: Cho phương trình 2x – 5×2 + x + 1 = 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Phương trình không có nghiệm trong khoảng (-1; 1). B. Phương trình không có nghiệm trong khoảng (-2; 0). C. Phương trình chỉ có một nghiệm trong khoảng (-2; 1). D. Phương trình có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (0; 2). Hàm số f(x) = 2x – 5×2 + x + 1 là hàm đa thức có tập xác định là R nên liên tục trên R. (x)= 0 có ít nhất một nghiệm x thuộc (-1; 0). f(-1) = -3 có ít nhất một nghiệm x, thuộc (0; 1). f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm x, thuộc (1; 2). Vậy phương trình f(x) = 0 đã cho có các nghiệm x, y, thỏa.
Câu 3: Cho hàm số f(x) = x – 3x – 1. Số nghiệm của phương trình f(x) = 0 trên IR là: Hàm số f(x) = x – 3x – 1 là hàm đa thức có tập xác định là R nên liên tục trên R. Do đó hàm số liên tục trên mỗi khoảng (-2; -1), (-1; 0), (0; 2). Có ít nhất một nghiệm thuộc (0; 2). Như vậy phương trình (1) có ít nhất ba thuộc khoảng (-2; 2). Tuy nhiên phương trình f(x) = 0 là phương trình bậc ba có nhiều nhất ba nghiệm. Vậy phương trình f(x) = 0 có đúng nghiệm trên IR. Bên cột X ta cần chọn hai giá trị a và b (a< b) sao cho tương ứng bên cột F(X) nhận các giá trị trái dấu, khi đó phương trình có nghiệm (a; b). Có bao nhiêu cặp số a, b như thế sao cho khác khoảng (a; b) rời nhau thì phương trình f(x) = 0 có bấy nhiêu nghiệm.
Câu 4: Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn (-1; 4] sao cho f(-1) = 2, f(4) = 7. Có thể nói gì về số nghiệm của phương trình f(x) = 5 trên đoạn [-1; 4]. Vậy phương trình g(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (1; 4) hay phương trình f(x) = 5 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (1; 4). Câu 5: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng để phương trình x – 3x + (2m – 2)x + m = 3 có ba nghiệm phân biệt x, x, y, thỏa mãn x. Giả sử phương trình có ba nghiệm phân biệt x. Từ (1) và (2), suy ra phương trình có nghiệm thuộc khoảng (-1; -1). Từ (2) và (3), suy ra phương trình có nghiệm thuộc khoảng (-1; 0); Từ (3) và (4), suy ra phương trình có nghiệm thuộc khoảng (0; x). Vậy khi m < -5 thỏa mãn.