Số hạng tổng quát

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Số hạng tổng quát, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Số hạng tổng quát:
Dựa vào định lý về số hạng tổng quát. Ví dụ 1. Cho cấp số cộng (1), biết duy = -3, d=7. Tìm 2015, 2020, 2025, 2030. Theo công thức ta có: U15 = U1 + (15 – 1)d= -3 + 14.7 = 95. Tương tự ta có: U20 = U1 + (20 – 1)d = -3 + 19.7 = 130. U30 = U1 + (30 – 1) = -3 + 29.7 = 200.
Ví dụ 2. Xác định số hạng tổng quát của cấp số cộng (un), biết: Sur = 8 Id = 2. Vậy công thức tổng quát của cấp số cộng: n = 2n – 6 với n > 2. Ví dụ 3. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (un). Ví dụ 4. Giữa các số 7 và 35 hãy đặt thêm 6 số nữa để được một cấp số cộng. Ta có: su = 7, Uj = 7, u = 7. Vậy 6 số đặt thêm giữa các số 7 và 35 để được một cấp số cộng là: 11, 15, 19, 23, 27, 31.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Cho cấp số cộng (2n), biết: su = -15, Id = 18. a. Tìm 5, 10, 115, 120, 125. b. Số 1209 là số hạng thứ bao nhiêu ? Lời giải. a. Áp dụng định lý ta có: U5 = 57. U10 = 147. U15 = 237. U20 = 327. U25 = 417. b. Gọi Quk là số hạng của số 1209. 1209 là số hạng thứ 69.
Bài 2. Giữa các số 10 và 64 hãy đặt thêm 17 số nữa để được một cấp số cộng. 17 số đặt thêm giữa các số 10 và 64 để được một cấp số cộng là: 13,16,19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61. Bài 5. Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng 2 và tổng các bình phương của ba số đó bằng . Xác định ba số đó và tính công sai của cấp số cộng. ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán: 1 ứng với d = 3 hoặc 1 ứng với d = 3.