Sơ đồ tư duy Tuyên ngôn Độc lập

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sơ đồ tư duy Tuyên ngôn Độc lập, nhằm giúp các em học tốt chương trình Ngữ Văn 12.

Nội dung bài viết Sơ đồ tư duy Tuyên ngôn Độc lập:
Lời tuyên bố độc lập: Lập luận nhân quả, Giọng văn linh hoạt, Lời lẽ kiên quyết.
Cơ sở thực tiễn: Khai hóa đến khai tử, Công bảo hộ đến tội bảo hộ, Lập luận phủ định, Việt Nam là thuộc địa của người dân, Người dân đứng về phía đồng minh chống phát xít, Niềm tự hào chiến thắng, Thái độ của dân tộc Việt Nam.
Hoàn cảnh ra đời: Trong nước, Nhân dân giành chính quyền, Viết tại 48 Hàng Ngang, Đọc tại Quãng trường Ba Đình, Thế giới, Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh.
Cơ sở pháp lý: Khéo léo, Thái độ tôn trọng, Gậy ông đập lưng ông, Ba cuộc cách mạng, Kiên quyết phê phán thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Sáng tạo suy rộng ra.