Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật:
1. Sinh trưởng sơ cấp Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh. Đa số cây Một lá mầm có sinh trưởng sơ cấp, các bó mạch trong thân xếp lộn xộn, do đó thân thường có kích thước bé, thời gian sống ngắn (đa số cây một năm) (hình 34.2). Sinh trưởng sơ cấp có ở phần thân non (ngọn cây) của cây Hai lá mầm.
2. Sinh trưởng thứ cấp Là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên. Tầng sinh vỏ cho tế bào vỏ phía ngoài, cho thịt Vỏ phía trong và tầng sinh mạch (trụ), tầng sinh mạch nằm giữa mạch gỗ bên trong và mạch rây bên ngoài. Cây lớn lên về chiều ngang, thân to và sống lâu năm. Đa số cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp (hình 34.2).
Hình 34.2. Đặc điểm cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm BẢNG 34. Đặc điểm sinh trưởng sơ cấp và sinh trường thứ cấp. Các chỉ tiêu Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Dạng cây Nơi sinh trưởng Đặc điểm bó mạch Kích thước thân Dạng sinh trưởng Thời gian sống Ở cây Hai lá mầm có cả hai hình thức sinh trưởng : sinh trưởng sơ cấp ở phần thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành (hình 34.3).
Mạch rây sơ cấp Mô trước phát sinh còn lại Mạch gỗ sơ cấp Tia tuý Biểu bì – Mạch rây thứ cấp Tầng sinh mạch Mạch gỗ thứ cấp Tầng phát sinh gian bó mạch bắt đầu hình thành. Mạch gỗ thứ cấp MILANIN Tầng sinh mạch, gian bó mạch. Mạch rây thứ cấp 110110 Mạch gỗ sơ cấp Mạch rây sơ cấp Hình 34.3. Các giai đoạn trong sinh trưởng sơ cấp (A) và thứ cấp của thân cây Hai lá mầm (B C D).