Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai không chứa biến

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai không chứa biến, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai không chứa biến:
Dạng 19. Rút gọn biểu thức không chứa biến Phương pháp giải Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp các phép tính và các phép biến đổi đã biết. Rút gọn biểu thức được áp dụng trong nhiều bài toán về biểu thức có chứa các căn thức bậc hai. ccc BÀI TẬP MẪU ccc b Ví dụ 1. Rút gọn các biểu thức sau. 1. 5 … 1 5 + 1 2 √20 + √5. 2. … 1 2 + √4,5 + √12,5. 3. √20 − √45 + 3√18 + √72. 4. 0,1 · √200 + 2 · √0,08 + 0,4 · √50. L Lời giải. 1. 5 … 1 5 + 1 2 √20 + √5 = 5 · √5 5 + 1 2 · 2 √5 + √5 = √5 + √5 + √5 = 3√5. 2. … 1 2 + √4,5+√12,5 = √2 2 + … 9 2 + … 25 2 = 1 2 · √2+ 3 2 · √2+ 5 2 √2 = Å 1 2 + 3 2 + 5 2 ã · √2 = 9 √2 2 . 3. √20− √45+3√18+√72 = 2√5−3 √5+9√2+6√2 = (2−3)√5+(9+6)√2 = − √5+15√2. 4. 0,1 · √200 + 2 · √0,08 + 0,4 · √50 = 0,1 · 10√2 + 2 · 0,2 √2 + 0,4 · 5 √2 = √2 + 0,4 √2 + 2√2 = (1 + 0,4 + 2)√2 = 3,4 · √2. b Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức sau. 1. √20 − √45 + 3√18 + √72. 2. (√28 − 2 √3 + √7)√7 + √84.