Quy tắc cộng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Quy tắc cộng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Quy tắc cộng:
Quy tắc cộng. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Một bó hoa gồm có: 5 bông hồng trắng, 6 bông hồng đỏ và 7 bông hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy 1 bông hoa? Hướng dẫn giải. TH 1: Chọn bông hồng trắng có 5 cách chọn. TH 2: Chọn bông hồng đỏ có 6 cách chọn. TH 3: Chọn bông hồng vàng có 7 cách chọn. Vậy có 5 + 6 + 7 = 18 cách. Ví dụ 2: Trong một hộp có 10 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy? Hướng dẫn giải. Có 10 cách chọn một quả cầu trắng và 5 cách chọn một quả cầu đen. Vậy cách chọn một trong các quả cầu ấy là: 10 + 5 = 15 (cách).
Ví dụ 3: Lớp 11A có 30 học sinh và lớp 11B có 32 học sinh, có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh từ 2 lớp trên để tham gia đội công tác xã hội? Có 30 cách chọn một học sinh lớp 11A và 32 cách chọn một học sinh lớp 11B.Vậy số cách chọn một học sinh từ 2 lớp trên là: 30+ 32 = 62 (cách). Ví dụ 4: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm một chữ số? Nếu gọi x là số tự nhiên gồm một chữ số thì x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = 3 hoặc x = 4 hoặc x = 5 hoặc x = 6. Vậy có 6 số tự nhiên gồm một chữ số.
Bài tập trắc nghiệm Câu 1. Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn về màu áo và cỡ áo? Chọn A. Nếu chọn cỡ áo 39 thì sẽ có 5 cách. Nếu chọn cỡ áo 40 thì sẽ có 4 cách. Theo qui tắc cộng, ta có 5 + 4 = 9 cách chọn mua áo. Câu 2. Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là: Nếu chọn một cái quần thì sẽ có 4 cách.
Nếu chọn một cái áo thì sẽ có 6 cách. Nếu chọn một cái cà vạt thì sẽ có 3 cách. Theo qui tắc cộng, ta có 4 + 6 + 3 = 13 cách chọn. Câu 3. Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bị khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là: Nếu chọn một cây bút chì thì sẽ có 8 cách. Nếu chọn một cây bút bi thì sẽ có 6 cách. Nếu chọn một cuốn tập thì sẽ có 10 cách. Theo qui tắc cộng, ta có 8 + 6 + 10 = 24 cách chọn.
Câu 4. Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn? Nếu chọn một học sinh nam có 280 cách. Nếu chọn một học sinh nữ có 325 cách. Theo qui tắc cộng, ta có 280 + 325 = 605 cách chọn. Câu 5. Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 11A hoặc lớp 12B. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 114 có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?
Câu 6. Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy? Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn. Nếu chọn một quả trắng có 6 cách. Nếu chọn một quả đen có 3 cách. Theo qui tắc cộng, ta có 6 + 3 = 9 cách chọn. Câu 7. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyển máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?