Phương trình tiếp tuyến

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Phương trình tiếp tuyến, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Phương trình tiếp tuyến, hàm phân thức và giới hạn một bên:
BÀI TẬP DẠNG 4: Câu 1. Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến của parabol g = c? tại điểm có hoành độ C. A. k = 0. B. k = 1. C. k = 2. Chọn đáp án (B). Câu 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong g = c tại điểm (-1; -1). A. y = -3x – 4. B. y = -1. C. y = 3x – 2. D. y = 3x + 2. Lời giải. Ta tính được k = (-1) = 3. Suy ra phương trình tiếp tuyến g + 1 = 3(x + 1) + y = 3x + 2. Chọn đáp án (D).
Câu 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong g = tại điểm có hoành độ bằng -1. A. x + y + 2 = 0. B. y = x + 2. C. y = x – 2. D. y = -x + 2. Lời giải. Ta tính được k = g(-1) = -1. Với Co = -1 + do = -1. Ta có go = -1. Suy ra phương trình tiếp tuyến g + 1 = -1(x + 1) y = – 2. k = -1 Chọn đáp án (A). Câu 4. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong g, có tại điểm có tung độ bằng 8. A. g = 8. B. y = -12c + 16. C. g = 120 – 24. D. g = 120 – 16. Chọn đáp án (D).
Câu 5. Cho hàm số y = x3 – 3×2 + 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm với trục tung. A. y = 2.r. B. y = 2. C. y = 0. Suy ra phương trình tiếp tuyến cần tìm là g = 2. Chọn đáp án (B).